Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu

Pracovné náplne zamestnancov

 

Alena Vrbjarová

 • Vedenie matrík vrátane rozhodovacej činnosti a osvedčovania listín v obci
 • Zabezpečovacie práce na úseku odpadového hospodárstva
 • Samostatné zabezpečenie miestnych daní na úseku:
  • daň za komunálny odpad
  • daň za psa
 • Samostatné vedenie evidencie obyvateľstva
 • Samostatné vedenie evidencie budov
 • Spracovanie prehľadov, výkazov a štatiístík
 • Plnenie ďalších úloh podľa pokynov starostu, resp. jeho zástupcu

 

Janka Hadžegová

 • Samostatné zabezpečovanie ekonomiky práce
 • Komplexné zabezpečovanie účtovníckej agendy
 • Samostatné zabezpečenie správy miestnych daní na úseku
  • za znečistenie ovzdušia
  • za ubytovaciu kapacitu
 • Zabezpečovanie agendy spojenej so správou budov, hnuteľného a nehnuteľného majetku obce
 • Sociálna činnosť v rámci obce
 • Spracovanie prehľadov, výkazov a štatistík
 • Plnenie ďalších úloh podľa pokynov starostu, resp. jeho zástupcu 

 

Janka Šibalová

 • Samostatná odborná práca v oblasti mzdového účtovníctva
 • Samostatné zabezpečovanie miestnych daní na úseku DzN
 • Vyhotovovanie zápisov a písomnej agendy zo zasadnutí OcR a OcZ
 • Vybavovanie korešpondencie a zabezpečovanie podateľne
 • Zabezpečovanie základných úloh súvisiacich s kult. činnosťou a činnosťou knižnice
 • Zabezpečovacie práce na úseku personálnej oblasti
 • Spracovanie prehľadov, výkazov a štatistík
 • Hlásenie v miestnom rozhlase
 • Plnenie ďalších úloh podľa pokynov starostu obce, resp. jeho zástupcu